Vedtægter

Vedtægter, pdf

§ 1 Navn og Hjemsted
Forbundets navn er Dansk Klatreforbund. Forbundets hjemsted er placeringen af forbundets sekretariat.

§ 2 Formål
Dansk Klatreforbunds formål er at samle danske klatreklubber for at fremme, støtte og udvikle alle former for klatring og relevant bjergsport. Det er målet at udbrede sporten og forbedre forholdene for sporten.

§ 3 Tilknytning til andre organisationer
Dansk Klatreforbund er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og respekterer som sådan DIF’s love og regler. Dansk Klatreforbund er medlem af de to Internationale Klatreforbund UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) og IFSC (International Federation of Sport Climbing).

Dansk Klatreforbund kan være medlem af, eller indgå samarbejde med, andre organisationer efter bestyrelsens beslutning, så længe dette ikke er i konflikt med formålsparagraffen.

§ 4 Optagelse
Klubber, der beskæftiger sig med klatring og/eller anden bjergsport, og som støtter formålet, kan optages som medlemmer. For at blive optaget som medlem skal klubben opfylde DIF’s foreningsbegreb.
Skoler og institutioner, der beskæftiger sig med klatring og/eller anden bjergsport, kan optages som skolemedlemmer.
Alle medlemmer af Dansk Klatreforbund skal overholde de fastsatte standarder for faciliteter, DS 12-572-1-3, og følge forbundets standarder for sikkerhed. De gældende versioner findes på forbundets hjemmeside.

§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af repræsentanter for forbundets medlemmer, jf. § 4, stk. 1 og 2, og er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet tager beslutninger ved afstemning på repræsentantskabsmøder eller ved digital afstemning. Klubberne har stemmer i forhold til deres senest indberettede medlemsantal.

Klubber med 1 til 20 medlemmer har 1 stemme.
Klubber med 21 til 50 medlemmer har 2 stemmer.
Klubber med 51 til 100 medlemmer har 3 stemmer.
Klubber med 101 til 200 medlemmer har 4 stemmer.
Klubber med 201 til 1000 medlemmer har 5 stemmer.
Klubber med over 1000 medlemmer har 6 stemmer.

Skolemedlemskaber har 1 stemme.

En medlemsklub kan kun afgive sine stemmer samlet eller undlade at stemme.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget. Øvrige beslutninger kan vedtages med simpelt flertal. Ethvert lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte klubbers antal.

§ 6 Ordinære repræsentantskabsmøder
Indkaldelse af repræsentantskabet til ordinære repræsentantskabsmøder skal ske via opslag på hjemmesiden med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Klubberne orienteres via mail til den mailadresse som klubben har opgivet til forbundet
Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.

Personer, der stiller op til valg til bestyrelsen eller ordensudvalget, skal være til stede på repræsentantskabsmødet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal den pågældende have sendt et brev eller mail om sin kandidatur til Dansk Klatreforbunds sekretariat.

På repræsentantskabsmøder kan de fremmødte kun stemme på vegne af én af de klubber, de er medlem af. Klubber, der ikke har en repræsentant til stede, kan således ikke stemme. Klubbernes repræsentanter skal være medlem af klubbens bestyrelse eller have den pågældende bestyrelses skriftlige mandat.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober eller november måned. Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Udvalg og arbejdsgrupper aflægger beretning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det afsluttede år. Fremlæggelse af forventet resultat for indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse: 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 8. Valg af ordensudvalget: formand og suppleant i lige år samt 2 medlemmer i ulige år.
 9. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 klubber med mindst 10 % af stemmerne ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal det ekstraordinære repræsentantskabsmøde finde sted senest 8 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. For så vidt angår indkaldelsesmåde og varsel mv. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde – jf. § 6, stk. 1.

§ 8 Digital afstemning
Bestyrelsen kan sende enkeltspørgsmål til digital afstemning uden at indkalde til et repræsentantskabsmøde. Spørgsmål og stemmemuligheder opsættes i en digital løsning på forbundets hjemmeside med en svarfrist på 5 uger. Ved digitale afstemninger regnes samtlige forbundets stemmer for fremmødte. Bestyrelsen offentliggør resultatet af afstemningen med angivelse af, hvad de enkelte klubber har stemt.

Klubberne orienteres via mail til den mailadresse som klubben har opgivet til forbundet

§ 9 Bestyrelse
Forbundets overordnede ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet blandt medlemmer af forbundets klubber. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, således at der vælges henholdsvis 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en suppleant på den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 1 uges varsel. Lovligt indkaldte bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede ved mødet. Beslutninger i bestyrelsen træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Derudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal løbende informere medlemsklubberne om forbundets aktiviteter og beslutninger.

Bestyrelsen ansætter en generalsekretær, der varetager den daglige drift af forbundet i overensstemmelse med bestyrelsens fastsatte visioner og mål.

Forbundet forpligtes ved tegning af formanden i forening med enten kassereren eller næstformanden. Dog kræves til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af: Formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget skal sikre fremdrift i bestyrelsesarbejdet og koordinere bestyrelsesopgaver gennem opfølgning og planlægning af bestyrelsesmøder.

§ 11 Ordensudvalg
Dansk Klatreforbunds ordensudvalg består af en formand og to yderligere medlemmer, som vælges af repræsentantskabet. Ordensudvalget følger DIF’s generelle regler for ordensudvalg, som der i øvrigt henvises til.
Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Klatreforbunds love, regler, reglementer m.v.

Dommerafgørelser i forbindelse med konkurrencer kan ikke indbringes for ordensudvalget. Enhver person, eller medlemsklub, under Dansk Klatreforbund er berettiget til at indbringe en sag for udvalget.
Et medlem, eller en suppleant, i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen eller andre udvalg under Dansk Klatreforbund. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
Dansk Klatreforbunds ordensudvalgs afgørelse kan indbringes for DIF-idrættens højeste appelinstans (Appelinstansen). Der er til dette en klagefrist på 4 uger fra parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse.

Hvis Dansk Klatreforbund, forbundets klubber eller enkeltmedlemmer deltager i arrangementer arrangeret af andre organisationer, og der er uoverensstemmelse mellem arrangørens regler og Dansk Klatreforbunds ordensudvalgs regler, er arrangørens regler gældende.

§ 12 Udvalg og arbejdsgrupper
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, som skal arbejde i overensstemmelse med repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen uddelegerer beslutningskompetence til udvalg og arbejdsgrupper, som aflægger beretning på bestyrelsens foranledning på det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 13 Sikkerhedsudvalg
Sikkerhedsudvalget fungerer som et rådgivende organ for bestyrelsen. Udvalget følger med i udviklingen af klatrernes niveau, ulykker og årsagerne dertil samt udstyr.

Sikkerhedsudvalget består af 3 personer, som udpeges af bestyrelsen. Udvalgsmedlemmerne skal tilsammen dække følgende kompetencer:

 • Være aktiv klatrer både ude og inde
 • Være aktiv instruktør på indendørs klatrevæg
 • Være aktiv instruktør på klipper

§ 14 Kontingent
Kontingentet for klubber er afhængigt af klubbernes medlemstal. På baggrund af bestyrelsens budgetforslag vedtages en sats pr. medlem på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Som medlemstal bruges de tal, som årligt indberettes til DIF. Et kontingentår går fra 1. januar til 31. december.
Kontingentet for skoler består af et grundkontingent, som vedtages på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde og er ikke afhængigt af skolens elevtal.

Ved optagelse efter 1. juli skaleres kontingentet efter tidspunkt for optagelse.

§ 15 Restancer
Kontingentet forfalder til betaling hvert år senest 15. maj. Kontingentrestance kan efter behørig rykkerprocedure og efter bestyrelsens vurdering medføre eksklusion af forbundet. Ved genindmeldelse skal tidligere restancer betales foruden et administrationsgebyr.

§ 16 Regnskab
Forbundets regnskabsår er kalenderåret. Snarest efter regnskabsårets afslutning afgives regnskabet til en revisor, der opfylder DIF’s regler herom. Revisor overgiver det reviderede regnskab med eventuelle påtegninger til bestyrelsen. Regnskabet offentliggøres på forbundets hjemmeside

§ 17 Eksklusion
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere klubber. En sådan eksklusion forelægges det førstkommende repræsentantskabsmøde til godkendelse med mindre, der er tale om en eksklusion på grund af kontingentrestance, jf. § 15. Eksklusionen foregår i givet fald under punktet forslag fra bestyrelse og klubber og skal fremgå af det udsendte materiale.

§ 18 Ansvar
Dansk Klatreforbunds medlemmer hæfter ikke for Dansk Klatreforbund. Forbundets medlemmer har ikke krav på nogen del af forbundets formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen og forretningsudvalget kan ikke forpligtes økonomisk ud over forbundets formue.

§ 19 Opløsning
Forbundet kan kun opløses af repræsentantskabet, hvis der er 2/3 flertal for et forslag om opløsning ved to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Der skal som minimum være to måneder mellem repræsentantskabsmøderne og det andet møde skal være indkaldt med kun det formål at tage stilling til forbundets opløsning.
Ved opløsning skal repræsentantskabet tillige træffe bestemmelse om, hvad der efter opløsningen skal ske med forbundets aktiver. Aktiverne skal bruges i overensstemmelse med forbundets formålsparagraf.

Vedtægternes historie
Vedtaget på den stiftende generalforsamling april 1995
Ændret på generalforsamling oktober 1996
Ændret på generalforsamling marts 2000
Ændret på ekstraordinær generalforsamling oktober 2003
Ændret på generalforsamlingen 19. marts 2006
Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. november 2007
Ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde 12. marts 2010
Ændret på repræsentantskabsmøde 13. november 2011
Ændret på repræsentantskabsmøde 11. november 2012
Ændret på repræsentantskabsmøde 16. november 2013
Ændret på repræsentantskabsmøde 22. november 2014

Skriv et svar